Generalforsamling 27.2.2023 i Dommerkontoret

REFERAT generalforsamling i Kunstforeningen for Ringkøbing og Omegn:
Mandag den 27. februar 2023 kl. 19.00 i Dommerkontoret, Kongevejen 10, Ringkøbing.


Dagsorden:
1: Valg af dirigent - Carsten Leidesdorff Skov blev flerstemmigt valgt (godtgjorde at generalforsamlingen var lovligt indkaldt jfr. vedtægterne). 37 medlemmer er tilstede og beslutningsdygtig.


2: Beretning om foreningens virksomhed i det forløbne år v/formandenBent Kongshøj (vil kunne ses på hjemmesiden).


3: Fremlæggelse af foreningens regnskab i det forløbne år (2022) v/kassererenGert Pilgaard Christensen (regnskabet blev enstemmigt godkendt og underskrevet af bestyrelsen). Ved spørgsmål kan der rettes henvendelse til formanden.


4: Valg af bestyrelsesmedlemmer, suppleanter og revisorer (Se oversigt nedenfor)


5: Indkomne forslag fra bestyrelsen - ingen


6: Indkomne forslag fra medlemmerne - ingen indkomne forslag


7: Fastsættelse af kontingenter for 2023 - 1) ordinær kontingent 200 kr. 2) unge og lærlinge under 25 år 100 kr. 3) 300 kr. foreninger og firmaer


8: Eventuelt
a) Kirsten foreslår fra Danmarks bedste klassikere: Mette Banton som kommer fra Stauning til at holde foredrag.
b) Lillian spørger om turen til Silkeborg gentages - hvad synes de fremmødte, det er et STORT arbejde og turen blev ikke til noget, da der ’kun’ var 2 tilmeldte. Bestyrelsen er åben for modtagelse af ideer og forslag til udflugter i fremtiden - evt delekørsel i egne biler - ide til Doverodde, når det åbner!


Pause med en lille forfriskning. Udlodning af erhvervede værker.


Bestyrelsen pt:
Formand Bent Kongshøj (på valg 2024)
Kasserer Gert Pilgaard Christensen (på valg 2024)
Næstformand Lene Pedersen (på valg 2023) (genvalgt)
Sekretær og IT-ansvarlig Britta Junge (genvalgt)
Jens Ole Steen (på valg 2023) (genvalgt)
Suppleanter:Er på valg hvert år
Birgitte Visholm Søe (genvalgt)
Jens Olufsen (genvalgt)
Revisorer:Er på valg hvert år
Kirsten Holck Pape (genvalgt)
Tonny Faurby (genvalgt)


____________________________________________________________________________________________


MEDLEMSKONTINGENT

KONTINGENT 2023 INDEN 1. APRIL 2023 (gælder marts 2023 - februar 2024)

Personligt medlemskab koster 200,- kr.
Foreninger: 300, - kr. Unge under 21 og lærlinge: 100, - kr.

KONTINGENT 2023 indbetales INDEN 1. APRIL 2023

1) medlemskontoen: 7670 0006159110 - husk tydeligt navn!

2) eller på MobilePay:583971 - husk tydeligt navn!


_______________________________________________________________________________________________________

FORMANDENS BERETNING: (kopier evt. link til browser)


https://drive.google.com/file/d/1Dj8K3ReKwg0yivFStVs2hWVsf4pTaExz/view?usp=share_link _______________________________________________________________________________________________________