Generalforsamling 27.2.2023 i Dommerkontoret

REFERAT generalforsamling i Kunstforeningen for Ringkøbing og Omegn:
Mandag den 27. februar 2023 kl. 19.00 i Dommerkontoret, Kongevejen 10, Ringkøbing.


Dagsorden:
1: Valg af dirigent - Carsten Leidesdorff Skov blev flerstemmigt valgt (godtgjorde at generalforsamlingen var lovligt indkaldt jfr. vedtægterne). 37 medlemmer er tilstede og beslutningsdygtig.


2: Beretning om foreningens virksomhed i det forløbne år v/formandenBent Kongshøj (vil kunne ses på hjemmesiden).


3: Fremlæggelse af foreningens regnskab i det forløbne år (2022) v/kassererenGert Pilgaard Christensen (regnskabet blev enstemmigt godkendt og underskrevet af bestyrelsen). Ved spørgsmål kan der rettes henvendelse til formanden.


4: Valg af bestyrelsesmedlemmer, suppleanter og revisorer (Se oversigt nedenfor)


5: Indkomne forslag fra bestyrelsen - ingen


6: Indkomne forslag fra medlemmerne - ingen indkomne forslag


7: Fastsættelse af kontingenter for 2023 - 1) ordinær kontingent 200 kr. 2) unge og lærlinge under 25 år 100 kr. 3) 300 kr. foreninger og firmaer


8: Eventuelt
a) Kirsten foreslår fra Danmarks bedste klassikere: Mette Banton som kommer fra Stauning til at holde foredrag.
b) Lillian spørger om turen til Silkeborg gentages - hvad synes de fremmødte, det er et STORT arbejde og turen blev ikke til noget, da der ’kun’ var 2 tilmeldte. Bestyrelsen er åben for modtagelse af ideer og forslag til udflugter i fremtiden - evt delekørsel i egne biler - ide til Doverodde, når det åbner!


Pause med en lille forfriskning. Udlodning af erhvervede værker.


Bestyrelsen pt:
Formand Bent Kongshøj (på valg 2024)
Kasserer Gert Pilgaard Christensen (på valg 2024)
Næstformand Lene Pedersen (på valg 2023) (genvalgt)
Sekretær og IT-ansvarlig Britta Junge (genvalgt)
Jens Ole Steen (på valg 2023) (genvalgt)
Suppleanter:Er på valg hvert år
Birgitte Visholm Søe (genvalgt)
Jens Olufsen (genvalgt)
Revisorer:Er på valg hvert år
Kirsten Holck Pape (genvalgt)
Tonny Faurby (genvalgt)


____________________________________________________________________________________________


MEDLEMSKONTINGENT

KONTINGENT 2023 INDEN 1. APRIL 2023 (gælder marts 2023 - februar 2024)

Personligt medlemskab koster 200,- kr.
Foreninger: 300, - kr. Unge under 21 og lærlinge: 100, - kr.

KONTINGENT 2023 indbetales INDEN 1. APRIL 2023

1) medlemskontoen: 7670 0006159110 - husk tydeligt navn!

2) eller på MobilePay:583971 - husk tydeligt navn!


_______________________________________________________________________________________________________

FORMANDENS BERETNING: (kopier evt. link til browser)


https://drive.google.com/file/d/1Dj8K3ReKwg0yivFStVs2hWVsf4pTaExz/view?usp=share_link _______________________________________________________________________________________________________


Generalforsamling 21.2.2022 i Dommerkontoret

Til stede: 37 medlemmer.

Ad.1 Valg af dirigent
Steen Løvbjerg blev valgt.

Ad.2 Beretning om foreningens virksomhed i det forløbne år.

Formand Bent Kongshøj redegjorde for udstillinger i årets løb (se hele beretningen nedenfor).


Udstillinger:
Jens Uffe Rasmussen (malerier)
Anne Koldsø (malerier)
Line Zimmer (tegner) og René Roald (fotograf)
Ayo Annelise Pløger (malerier)

Kommende udstillinger 2022:

Juni: Søren Elgaard
August: Anne Mette Harkes
Oktober: Hanne Marie Winkel
November: Pia Bucholtz

Bestyrelsen har drøftet en pamflet om kunstforeningen.
Nedsættelse af udvalg med deltagelse af medlemmer.
Folder om kultursti.
Samarbejde med biblioteket om foredrag er på tegnebrættet.

Ad.3 Fremlæggelse af foreningens regnskab i det forløbne år.

Kasserer Gert Pilgaard Christensen gennemgik regnskabet:

Regnskabet består af to konti.

Driftskonto og medlemskonto.

Driftskonto:

Samlede indtægter 68.660 kr

Samlede udgifter 46.587 kr

Årets resultat (driftskonto): 22.073 kr

Medlemskonto:

Indtægter 10.796 kr

Udgifter 20.530 kr

Årets resultat (medlemskonto): - 9.730 kr

Balance (Driftskonto og medlemskonto) 31.12.2021:  11.164 kr.

Medlemsindtægterne er faldende p.gr.a. faldende medlemstal.
Regnskabet er godkendt af revisorerne uden bemærkninger.

Ad. 4 Valg af bestyrelsesmedlemmer, suppleanter og revisorer:

Bent Kongshøj blev genvalgt.
Gert Pilgaard Christensen blev genvalgt.
Suppleanter: Jens Olufsen og Birgithe Visholm Sø blev genvalgt.
Revisorer: Kirsten Holck Pape og Tonny Faurby blev genvalgt.

Ad. 5 Indkomne forslag fra bestyrelsen.
Ingen

Ad.6 Indkomne forslag fra medlemmerne.
Ingen

Ad. 7 Fastsættelse af kontingent 2022.

Kontingent på 200 kr for medlemmer og 300 kr for virksomheder fastholdes.
100 kr. for unge under 21 og lærlinge.
Vedtaget.

Bedes indbetalt senest og inden d. 1. april 2022.

Ad. 8 Evt.

Forslag fra medlemmer til fremme af medlemstal og aktiviteter i kunstforeningen:
Samarbejde med Kulturskolen.
Elektronisk reklame ved rundkørslen.
Medlemmer udstiller egne billeder.
Tur rundt til kunstværker i byen.
Annoncering på turiststeder.
Brochurer placeret rundt omkring.
Udstilling af børns værker.
Samarbejde med kunstnerboligen i Hvide Sande.
Deling på Facebook.
Anmeldelse af udstillinger rubrikken Debat.
Kunstfilm i Biografen.
Kunstforeningen står for en udstilling årligt i Kunstpavillonen i Videbæk.

Formanden takkede dirigenten, Museet og Museumsforeningen, Kommunen og Biblioteket, bestyrelse, revisorer og de fremmødte medlemmer.

Bent Kongshøj (Formand), Lene Pedersen (Næstformand), Gert Pilgaard Christensen (Kasserer), Britta Junge (Sekretær), Jens Ole Steen (bestyrelsensmedlem).
Suppleanter: Birgitte Visholm Søe og Jens Olufsen. Revisorer: Kirsten Holck Pape og Tonny Faurby

Dirigent af generalforsamlingen: Steen Løvbjerg.  Referent: Lene Pedersen

Medlemskontingent

KONTINGENT 2022 INDEN 1. APRIL 2022 (gælder marts 2022 - februar 2023)

Personligt medlemskab koster 200,- kr. 
Foreninger: 300, - kr.  Unge under 21 og lærlinge: 100, - kr.

KONTINGENT 2022 indbetalet INDEN 1. APRIL 2022

1) medlemskontoen: 7670 0006159110 - husk tydeligt navn!

2) eller på MobilePay: 583971 - husk tydeligt navn!

Generalforsamling afholdt den 21. juni 2021 kl 19-21

Generalforsamlingen blev afviklet mandag den 21. juni 2021 kl. 19.00 i Dommerkontoret, Kongevejen 10, Ringkøbing

28 medlemmer er mødt frem - godt 1/3 af foreningens ca. 80 medlemmer!

Dagsorden:

1:

Valg af dirigent

Carsten Leidesdorff Skov blev valgt.

2: 

Beretning om foreningens virksomhed i det forløbne år v/formanden Bent Kongshøj

Se vedlagte pdf-dokument

3:

Fremlæggelse af foreningens regnskab i det forløbne år (2020) v/kassereren Gert Pilgaard Christensen

Se vedlagte pdf-dokument

4:

Valg af bestyrelsesmedlemmer, suppleanter og revisorer (Se oversigt nedenfor)

Bestyrelsen pt:

Formand Bent Kongshøj (på valg 2022)
Kasserer Gert Pilgaard Christensen (på valg 2022)
Næstformand Lene Pedersen (på valg 2021 - genopstiller)
Sekretær og IT-ansvarlig Britta Junge (på valg 2021 - genopstiller)
Jens Ole Steen (på valg 2021 - genopstiller)
Suppleanter: (på valg hvert år)
Birgitte Visholm Søe (genopstiller)

Jens Olufsen (genopstiller) 

Revisorer: (på valg hvert år)

Kirsten Holck Pape (genopstiller)

Tonny Faurby (genopstiller)

ALLE OVENSTÅENDE BLEV GENVALGT!

5: 

Indkomne forslag fra bestyrelsen 

Ingen

6:

Indkomne forslag fra medlemmerne (Skal være formanden i hænde en uge før)

Ingen

7: 

Fastsættelse af kontingenter for 2021:

Kontingentet for et år 2021 er uændret 200 kr. for alm. medlemmer.

100 kr. for lærlinge og unge under 25 år.

300 kr. for foreninger og firmaer.

Kontingent for 2021 (dækker frem til general-forsamlingen februar 2022) bedes indbetalt til medlems-kontoen 76700006159110 eller MobilePay 583971 senest 1. august 2021.

Pause med en lille forfriskning. Udlodning af erhvervede værker.

9 ”ting” blev fordelt ved lodtrækning. 1 ”ting” blev trukket blandt ikke fremmødte medlemmer.

8: 

Eventuelt - alt diskuteres intet besluttes!

Alle tilstedeværende deltog livligt med mange ideer og forslag til større synliggørelse af foreningen samt ideer til flere medlemmer:

1)    Øge samarbejde med Kulturskolens billedkunstsafdeling for alle aldre

2)    Kommunens tilskud giver Rådhuset spændende udsmykning i løbet af året

3)    Tilflyttere modtager info om foreninger i nærområdet - også Kunstforeningen

4)    Vedlægge en Foreningsflyer i invitationsfolderen til ny ankomne borgere

5)    Lade kunstnere udstille i butiksvinduer med jævne mellemrum

6)    Lave opslag på facebook med fremhævelse af medlemsfordele og booste opslaget

7)    Samarbejde med kunstner kollektiv i Tændpibe og evt. invitere til at udstille

8)    Invitere kor til at synge og deltage ved ferniseringer - søge synergi ved samarbejde

9)    Alle fremmødte finde mindst et medlem til foreningen inden næste generalforsamling

10)  Oprette kunstarrangementer på KultuNaut.dk - gratis!

11)  Ide og ønske om at invitere Thomas Kluge til at udstille

12)  Udstil ”månedens billede” på central(e) sted(er) i byen (reproduktion)

13)  Flyer/postkort med betalingsinfo og fordele som medlem af foreningen

Generalforsamlingen blev afsluttet med tak fra formanden: 

-       Tak til Carsten, tak til Museumsforeningen for lån af Dommerkontoret, tak til Kommunen og Kulturelt samråd for økonomisk og praktisk støtte ved udstillinger i Rådhushallen, tak for samarbejdet med Vestjysk Kunstpavillon og Arne Haugen Sørensen Museet, tak til min trofaste og arbejdsomme bestyrelse. Og især Tak til fremmødte medlemmer, som bakker op.

-       Tak for i aften.

Diverse bilag Generalforsamlingen 21. juni 2021

Generalforsamling 24-02-2020

Fra Kunstforeningens generalforsamling 24. februar 2020.

Afholdt mandag den 24. februar 2020 kl. 19.00 på Dommerkontoret, Kongevejen 10, Ringkøbing. Referat v/ Birte Pedersen

Der var fremmødt i alt 52 medlemmer.

Dagsorden:

1: Valg af dirigent

2: Beretning om foreningens virksomhed i det forløbne år v/formanden 

3: Fremlæggelse af foreningens regnskab i det forløbne år (2019) v/kassereren 

4: Valg af bestyrelsesmedlemmer, suppleanter og revisorer (Se oversigt) 

5: Indkomne forslag fra bestyrelsen

6: Indkomne forslag fra medlemmerne (Skal være formanden i hænde senest søndag 16.2.20)

7: Fastsættelse af kontingenter for 2020

8: Eventuelt 

Referat :

Ad 1) Bestyrelsen foreslog   Carsten Leidesdorff Skov som dirigent. Han blev valgt med applaus. Efter at have konstateret at generalforsamlingen var lovligt indkaldt og beslutningsdygtig gik forsamlingen videre til 2. pkt. på dagsordenen.

Ad 2) Se vedlagt formandens beretning. Beretningen blev modtaget med applaus.

Ad 3) Kasserer Birgitte V. Søe fremlagde det af de 2 valgte revisorer godkendte regnskab for 2019. Regnskabet blev enstemmigt godkendt af generalforsamlingen (se vedlagte).

Ad 4) Valg til bestyrelsen

Bent Kongshøj (formand) - på valg 2020. Bestyrelsen foreslog genvalg. Bent Kongshøj blev genvalgt med applaus

Birgitte Viisholm Søe (kasserer) - på valg 2020 ønskede ikke genvalg, men ville godt fortsætte som suppleant.

Bestyrelsen foreslog Gert Pilgaard Christensen til nyt bestyrelsesmedlem. Der var ingen øvrige kandidater. Gert Pilgaard Christensen blev valgt med applaus.

Øvrige bestyrelsesmedlemmer er på valg i 2021.

Valg af suppleanter (vælges for 1 år)

Jens Olufsen modtog genvalg og Birgitte Viisholm Søe blev nyvalgt som suppleant – også her valg med bifald.

Bestyrelsesmedlem og sekretær Britta Junge Pedersen passer nogle sekretærfunktioner fra sit ophold på Island. Bestyrelsen har bedt tidl. suppleant Birte Pedersen om at varetage sekretæropgaver mm  indtil Britta Junge Pedersen vender tilbage fra Island.

Valg af 2 revisorer (vælges for 1 år).

Bestyrelsen foreslår de nuværende revisorer : Kirsten Holck Pape og Tonny Faurbye, der blev genvalgt med applaus.

Ad 5) Der var ikke indkomne forslag fra bestyrelsen til behandling på generalforsamlingen.

Ad 6) Der var ikke indkomne forslag fra medlemmerne til behandling på generalforsamlingen.

Ad 7) Bestyrelsen foreslog uændret kontingent, 200 kr. om året for alm. Medlemskab, 300 kr. om året for foreninger og firmaer, 100 kr. for unge <25 og lærlinge/studerende.

Bestyrelsens forslag blev vedtaget. KONTINGENT for 2020 bedes indbetalt inden 31.3 på medlemskontoen : 7670 0006159110, og husk tydeligt navn !

Ad 8) Ingen drøftelser under evt.                 

– Dirigenten takkede for god ro og orden.

Kunstforeningen for Ringkøbing og OmegnRegnskab 2019RESULTATOPGØRELSEIndtægter:

2019

2018

Medlemskontingent

23.034,64

26.400,00

Tilskud Ringkøbing -Skjern Kommune

40.000,00

40.000,00

Kunstsalg medlemmer

111.465,04

142.225,00

Udflugt

0,00

14.850,00

i alt

174.499,68

223.475,00Udgifter:Annoncer

-6.585,07

-13.705,75

Medlemskab SDK og Radio Ringkøbing

-1.520,00

-1.300,00

Kunstkøb til medlemmer

-217.087,00

-35.400,00

Kunstkøb til udlodning

-32.089,00

-28.957,00

Tidsskrift

-2.283,10

-2.016,40

Tryksager

-1.725,02

-3.846,88

Udflugter og foredrag

-2.715,00

-17.895,00

Porto/Kontorhold

-529,90

-182,00

Hjemmeside

-929,00

-1.872,00

Udstillingsudgifter

-22.677,60

-5.602,79

Gebyr Nets – Mobile Pay

-2.301,60

-1.546,96

Generalforsamling

-3.588,60

-1.505,85
I alt

-294.030,89

-113.830,63Årets resultat

-119.531,21

-3.310,63
Driftskonto 31. december

11.180,88

134.748,71

Medlemskonto 31. december

23.034,64

26.400,00

I alt indestående 31. december

34.215,52

81.948,71


 

Formandsberetningen for det forgangne år, feb 1919 – feb. 2020.

Generalforsamling 2020 Formandstalen. v/ Bent Kongshøj 24. februar 2020.

 

Nadja Plesner maskeballon.

Kan du gætte, hvem jeg er?
kan du gætte, hvem jeg er?
For jeg har fået maske på
misk, mask, maske på
Kan du gætte, hvem jeg er?

 

Det er fastelavns mandag, og vi er mange, der kan huske flokke af børn, der sang sig til lidt slik eller et par småmønter, som vi altid stod parat med. Er det Halloween eller store foreningsarrangementer med katten-af-tønden-slagning, der har taget over?  Eller tør vi ikke sende vore børn alene ud mere?

Maskerne er stadig en del af fastelavnen, og i al beskedenhed har formanden iført sig udklædningen med jakke og skævtsiddende butterfly. Masker var hyppigt en del af guldaldermalernes italienske inspirationer, hvor karnevallet markerede afskeden med kødet i de fyrre dages faste indtil påske. Netop i år er det verdensberømte karneval i Venedig aflyst pgra. Corona-virus. Men til gengæld går 1000-vis af mennesker rundt med kirurgmasker!

Det er især Picassos interesse for afrikanske masker, som fik malerne til at vælge den forvrængede maske frem for det naturalistiske portræt. Også vores afdøde Prins Henrik havde jo en stor samling af afrikanske masker og figurer, som han selv lod sig inspirere kraftigt af.

Det er sjovt at se portrættet i dén grad på vej ind igen, måske godt hjulpet på vej af DRs konkurrence om Danmarks bedste portrætmaler. Vi havde jo selv Agnethe Brinck her i rådhushallen, før portrættet sådan kom på mode, så måske er Ringkøbing Kunstforening trendsættere!

Når vi ser på årets udstillinger her i Kunstforeningen, har vi ikke oplevet kunstnere, der gemte sig bag en maske. Meget forskellige i streg, teknik  og motivvalg har vi fået lov til at opleve kunstnere, der hudløst åbne har udleveret sig selv igennem deres kunstværker og igennem deres personlighed, når de stillede op til fernisering. Modsat det talte eller skrevne ord, som svæver i luften eller ligger på natbordet, så bliver maleriet ved med at hænge der og bemægtige sig et rum, men giver også os som iagttagere mulighed for at trænge dybere og dybere ind i kunstnerens sjæl. Det må være så frygtindgydende at være den afleverende kunstner, men det er vel præcis denne udlevering og sårbarhed som gør ham eller hende til kunstner.

Årets gennemgående tema her og en del andre steder været DET NORDISKE. Det er sjovt, at sådan en bølge bare opstår, for vi havde ikke kigget andre steder hen, og jeg har en mistanke om, at Brexit har gjort sit til, at vi ville finde tilbage til fælles kulturtræk, og vise, at vi ikke bare er os selv nok. Ja, selv SAS har jo fanget dén tanke i sin reklamefilm. Heldigvis har der ikke været censur fra de sociale medier i VORES forening!
Marts:
Sofus Poulsen tog os til Færøerne med sine ”Postkort fra erindringen”. Landskaber og evigt skiftende belysninger vækkede også erindringer hos de mange, som har besøgt denne del af rigsfællesskabet. Bygninger, som indpasser sig i landskabet og som ikke bemægtiger sig det. Det kunne danske strandvejsarkitekter lære noget af.

Juni: Hanne Schmidt Clemmensen åbnede en række ”Rum” for tilskueren, næsten Hammershøjsk. Rum, som stod i forbindelse med andre rum, lidt forfaldne og med efterladenskaber fra husets beboere, som vakte nysgerrighed og gav lyst til at fortælle videre på fortællingen.

Snorlige streger og nordlige strøg.

August:  Vi bevægede os ind i Bjarne Winter Troelstrups rent geometriske verden med bånd og foldninger udført med en akkuratesse og en balance i figurer og farvesætning, som magisk trak tilskueren ind i en ro, som ellers hører landskaberne til. Bjarne Troelstrup står for konkretisme, når det er bedst.

November:  Den norske skærgård og Limfjordens friske vande mødtes da Ellen Maria Grelland fra Grimstad og Lene Helledie fra Struer satte hinanden stævne i Rådhushallen. Ellen Grelland tog mikroskobet i brug da hun trak os ind i grafiske fremstillinger af insekter og blomster, mens Lene Helledie havde nordiske ”vandlandskaber”, som sit gebet, hvor både skibe gav rytme og bevægelse i de ellers statiske landskaber.

Januar: Sæsonen har vi afsluttet i ”Det nordlige landskab” med afdøde Majken á Grømma, som med sit valg af komplementærfarver formår at få tilskueren overbevist om at gå i et landskab, selv om det er stærkt stiliseret. Det er både moderne og klassisk på én gang og vi finder hende altid på de store kunstudstillinger som ART i – i øvrigt sammen med Sofus Poulsen og Agnethe Brinch.

En rigtig god oplevelse var det spændende foredrag i begyndelsen af februar med museumsinspektør og kunsthistoriker Teresa Østergaard Pedersen og ikke mindst det flotte fremmøde.
Tak til alle jer, som så trofast møder op, både idag og til vore mange arrangementer. Det er SÅ væsentligt for kunstnernes – og bestyrelsens! – oplevelse og for det gode ry, vi har, når vi skal have nye og spændende kunstnere til Vestjylland.

 

Det lykkedes os desværre ikke at få arrangeret en kunstudflugt i 2019, men vi forsøger troligt næste år

Kunstforeningen for Ringkøbing og Omegn har sammen med bevaringsforeningen været i dialog med Bygningsstyrelsen og private ejere af bygningerne fra det tidligere Ringkøbing Amtskommune. Henrik Haves mange kunstværker, som indgår i et ensemble, der netop skulle binde de mange forskellige bygninger sammen, er ved at forfalde, men der bliver taget hånd om det,

Kunstforeningen har desuden været i kontakt med forskellige lokale interessenter omkring turisme og handel for at få synliggjort netop de mange skulpturer, vi alle nyder godt af i dagligdagen. De bliver tit overset, fordi man vænner sig til, at de ”bare er der”. Der tænkes i retning af en kunstrute gennem byen. Det er jo ikke alle, der vil ud i mudderet og opleve Naturkraft under sålerne!

Sæt krydser i kalenderen:

Vi kan løfte sløret for resten af 2020. Alle ferniseringer er klokken 14,
4.-30. april 2020: Jens Uffe Rasmussen.
6. juni – 5. juli 2020: Britta Enemark Olesen.
1. – 26. august 2020: Anne Koldsø.
17. oktober – 22. november i Videbæk Venstjyllands Kunstpavillon: Allan Skuldbøl.
31. oktober – 26. november 2020: HaskoHasko.

Årets udflugt og årets foredrag er endnu ikke udmeldt.

OG HUSK Kontingent 200,- kr. til 7670 0006159110, og husk tydeligt navn !

Formandens powerpoint

Formandens powerpointpræsentation 24-02-2020 kan hentes på nedenstående link:

https://drive.google.com/open?id=1ptw-57pyOZKwSZ99V9kBbqPX18r5InGW  

 

Formandsberetningen generalforsamling 25-02-2019

Formandsberetningen generalforsamling 25. 2. 2019.

1.Læs Esben Hanefelt prolog: Esbens skabelsesberetning om farverne og fuglene, som i den grad befolker hans motiver

2. formål.

3. Lill Thelin : Knuderne, hænderne, sammensmeltningen med farver som den brændende gasflamme. Det intense møde med især de gamle mennesker.

4. Politikernes kunst. Som nyvalgte eller genvalgte tog politikerne handsken op og fandt kunstværker fra de hjemlige vægge. Intime møder med den private side af politikeren. Modigt at give slip på regnearkene og afsløre den bløde side, måske den sande politiske holdning.

5. Gustaw Iwinsky, den polsk-esbjergensiske maler som arbejdede sammen med Lech Walesa i Gdansk og nu skaber fortællinger til at provokere og åbne diskussion. Som virkemiddel til dette anvender han ofte blandingen af dyr og mennesker i stærke farver og humoristisk-groteske konstellationer. Kan måske ses som en kommentar til udstillingen med politikerne.

6. Ingen sommer - og slet ikke så tør som denne! -uden træsymposium, og i år fik den trofaste kurator Otto Piilgaard endda overrakt kulturprisen fra kommunens kultur- og fritidsudvalg.

7. Lisbeth Aare behersker det tekniske, og det giver hende mulighed for at betjene sig af mange genrer.

En fornemmelse af 1700-tal får vi med nogle figurer i dragter fra en Holberg-komedie, men den fornemme herre står med en fjernbetjening til og er i gang med at føre krig på et afsvedent område.  Øjeblikket efter er vi til banko med et par travlt optagne kvinder, eller ser en karl genne køerne på græs. Tilsyneladende realistisk i en klar teknik, men igen er det tidløse i hovedsædet. Begge billeder kunne have været forsiden i Familie Journalen for over 50 år siden, men også med i Ugeavisen fra i går. 

8. En gøgler og politisk aktivist som Troels Trier får man ikke hver dag til byen. Jeg er nødt til at overrække noget af æren til min forgænger i embedet, Aase Løvbjerg. Tegneserier kaldteTroelsTrier sin udstilling, og de glade farver var dominerende, men en social indignation kunne gemme sig bag de humoristiske facader.

9. Vi lagde årets udflugt til Kolding, hvor to specialudstillinger lokkede. Kirstine Roepstorf på Trapholdt imponerede og undrede med sine store formater og materialerne i forrevne konstellationer. Et memento mori, forårsofre med den mytiske moder jord- figur Lillith fra middelalderskrifter , ja,  men også med ny kraft, der gror frem af det døde. Fødsel/død/genfødsel hvor vi fysisk måtte gå gennem hullet til den ny verden. Imponerende var også udstillingen om ”Magtens smykker” på Koldinghus. Miniaturekunstværker til at bære rundt på kroppen.

10. Et besøg i Aladdins hule. Sådan virkede det, da vi trådte ind til en velbesøgt fernisering i Vestjyllands Kunstpavillon med 50 store og små værker af Esben Hanefelt Kristensen. For første gang i Danmark samtlige illustrationer bag den nyudgivne bog, ”Nattergalen” som jeg startede min beretning med at læse fra. Vi forlængede udstillingen helt ind i 2019, og har så først vores  næste samarbejde med Videbæk i oktober 2020.

11: Nadia Plesner blev en forrygende start på 2019, både med hendes udstilling i Rådhushallen, som var helt utraditionel i materialevalg og iderigdom, klare provokationer med både smil og klar indignation. ”Kontrater” – som udstillingen hed, var til at tage og føle på, med store perleplader, som de kendes fra børneværelset, men motiver fra en grum voksenverden, som børn jo desværre trækkes med i. Danske rødbedefarvede Pas i Legoklodser eller patentstrik og et dusin andre fancy materialer.

Afsluttende blev hendes foredragsaften i Soroptimisternes regi med det berømte kagebord en oplevelse, hvor kunstværkerne i salen blev en illustration til den unge kunstners ekstremt hårde kampe for sin egen tilværelse og for kunstneres udtryks- og ytringsfrihed generelt.

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

Som en del af beretningen, vil jeg gerne benytte lejligheden til at få sagt tak til dem som takkes bør:

 1. Tak til museet og Museumsforeningen for lån af Dommerkontoret her.
 2. Tak til Ringkøbing Skjern Kommune og Biblioteket med vores kontaktperson Alice Kristensen for vores brug af Rådhushallen til udstillinger.
 3. Tak til vores samarbejdspartnere i bestyrelse og frivillige iVidebæk Kunstpavillon, hvor vores forening er repræsenteret igennem Aase Løvbjerg og Jens Olufsen.
 4. Tak til de udstillende kunstnere, som har lagt arbejde og sjæl i værkerne og udstillingerne og til politikerne, som legede med.
 5. Tak til firmaer og jer medlemmer fordi I trofast har støttet Kunstforeningen gennem jeres medlemskab og flittige fremmøde både i aften og ved vore ferniseringer. Det betyder rigtig meget for kunstnerne, at I på dén måde viser interesse for deres kunst og for dem som personer. Ferniseringerne er en vigtig dialog med kunstnerne af i dag, og de føler sig så godt modtaget hos os. Så se det som en opgave – og tag børnebørn med til udstillingerne. Det er sådan et god start på en snak!
 6. Sidst men ikke mindst: Tak til Min bestyrelse, som med godt humør har trukket et stort læs med ferniseringer, ophængninger og nedpilninger, transport af kunstværker, møder, annonceringer, plakater, facebook og hjemmeside.

Beretningen skal ikke godkendes, men der kan stilles spørgsmål og stilles forslag under eventuelt.

Regnskabet

Regnskabet kan hentes på dette link

Formandens powerpoint

Formandens powerpoint kan hentes på dette link

******************************************************************************************************************* 

Generalforsamling 26-02-2018

Formandens beretning ved Generalforsamlingen 26-02-2018

*)    Formandsberetningen 26. feb 2018.02.25 v/Bent Kongshøj

Hvorfor er jeg sat i Verden, hvad er meningen med min gang på Jord? Store spørgsmål på en mandag sidst i februar 2018, spørgsmål som har fyldt hele livet for utallige filosoffer og teologer. – Men ikke direkte i Kunstforeningen for Ringkøbing og Omegn. Hos os er dén slags eksistentielle spørgsmål heldigvis afklaret ved hjælp af vores formålsparagraf – så måske bliver det alligevel ikke så lang en aften!

Kunstforeningens formålsparagraf

§ 1

Formål

Kunstforeningen for Ringkøbing og Omegn har til formål

• at skabe et ståsted for kunstinteresserede i Ringkøbing og Omegn

• at foretage bestræbelser på at formidle kunstværker og stimulere og udbygge interessen for kunst ved skiftende offentlige udstillinger

• at skabe, udbygge og støtte interessen for kunstneriske aktiviteter ved diskussioner, foredragsvirksomhed og andre arrangementer.

***************

Har foreningen så levet op til dette formål siden sidste generalforsamling? Lad os se på de aktiviteter, vi har haft i løbet af året, hvor kunstforeningen har haft lod og del.

Et par slides vil vise lidt fra disse:

Agnete Brinch

En spændende ung kunstner fra Billum ved Varde med et overraskende nyt syn på portrættets muligheder. Hendes emne og titlen på udstillingen var: ”Kvinder, som forandrer verden”, hvor både historiske kvindeskikkelser og kvinder fra kunstnerens familie krydrede væggene i Rådhushallen.

Henriette Hagelskjær og Helga Benediktdottir.

To kunstnere fra Odense, som med vidt forskellige kunstneriske virkemidler fik beskueren draget ind i tolkninger og kontemplation: Hagelskjærs mystiske freudianske univers af kvinder med deres børn lagt i syltetøjsglas, udtrykt gennem 1600-tallets maleteknik. Stillet overfor Helga Benediktsdottirs skarpttegnede minimalistiske vækster, blev begge kunstneres værker fremhævet og ligesom tvunget til en dialog.

Bjørn Nørgaards vandreudstilling med grafiske værker fra de seneste 15 år, viste os en rolig side af den ellers så fabulerende og ofte provokerende kunstner. Mytologi og spirituelle motiver fik førstepladsen i denne samling, som han selv havde udvalgt fra sine skuffer, som han kaldte ca. halvdelen af billederne. En titel som: ”De tolv profeter i Metroen pinsemorgen” røber hans legende tilgang til det dybe. 

Vores tætte samarbejde med Vestjyllands Kunstpavillon betyder, at Ringkøbing Kunstforening står for en udstilling i Videbæk én gang årlig. I 2017 fik vi tekstilkunstneren Anne Brodersen til at lave sin flotte og velbesøgte udstilling med inspiration fra rejser i Fjernøsten og i Norden.

Her i februar frem til på torsdag har vi så fået Horsenskunstneren Lill Thelin til at pryde væggene i Rådhushallen med en samling malerier i brændende farver, bogstaveligt talt, da flammens farver gul, rød, grøn og blå fremkalder motiver af ansigter, hænder og tovknuder, som får lov at glide ind i hinanden.

I maj fyldte foreningen en busfuld glade medlemmer til vores Kunstudflugt 2017. Turen gik til Jorn-Munchudstillingen i Silkeborg og til Ovartachi-museet i Århus. Begge steder med kyndig introduktion og rundvisning.

 

 

Kunstforeningen har også haft en finger med i spillet, når det gælder det store tilløbsstykke ved havnen, Træskulptursymposium. Det har udviklet sig til en årlig begivenhed, som lokker folk til byen fra nær og fjern, og resultaterne får lov at pryde både offentlige og private arealer i kommunen, og vi kan glæde os til en gentagelse i juli 2018.

 

En helt særlig begivenhed var afsløringen af Prins Henriks skulptur ”Miss Ringkøbing” på torvet. Hans Kongelige højhed var personligt til stede ved overdragelsen til byen. Og at borgerne har taget godt imod hende, fremgår af de mange blomster, som er blevet lagt ved skulpturen i anledning af prinsens død. Et lille personligt hjertesuk er det lille træhus, som Handelsstandsforeningen har ladet placere klos op ad figuren. Det i sig selv sikkert nydelige og funktionelle hus er placeret så dårligt som tænkeligt og skæmmer både skulptur og Amtsrådhus.

En del af arbejdet består også i at se lidt fremad, og for 2018 kan vi løfte sløret for følgende arrangementer:

Løbende udstilling Lill Thelin kan ses frem til 1.3.

Fernisering fredag den 23. marts, hvor vores folkevalgte byrødder slår rod i Rådhushallen med politisk kunst, eller snarere politikernes kunst. Udstillingen med de private kunstværker skal bruges som en anderledes dialog mellem borgere og de folkevalgte og kan ses til 23.4.

Fernisering 2. juni på en maleriudstilling med esbjergenseren Gustaw Iwinski, som for tiden arbejder meget med vores ophobning af materielle goder, storbymenneskets tilstedeværelse i storbyens virvar. Ses til 29.6.

Fernisering 28. juli på Træskulptursymposiet ved havnen. Den internationale gruppe af kunstnere arbejder udendørs for åbent tæppe i ugen forud.

Fernisering 4. august med fynboen Lisbeth Aares malerier. Kan ses til 30.8.

Fernisering 6. oktober med sangeren, multikunstneren og provokatøren Troels Trier. Ses til 30.10.

Vores udstilling i Vestjyllands Kunstpavillon bliver med Erik Hanefelt Kristensen med fernisering 18. november. Hans udstilling med de karakteristiske næsten pointilistiske motiver i den dominerende blå tone bliver et spændende kontrapunkt til Arne Haugen Sørensen samling i kunstbygningen. De kan ses frem til 20.12.

Endelig regner foreningen med at arrangere årets kunstudflugt i sensommeren. Dato følger. 

*************************

Som en del af beretningen, vil jeg gerne benytte lejligheden til at få sagt tak til dem som takkes bør:

 1. Tak til museet og Museumsforeningen for lån af Dommerkontoret her.Tak til Ringkøbing Skjern Kommune og Biblioteket med vores kontaktperson Alice Kristensen for vores brug af Rådhushallen til udstillinger.
 2. Tak til vores samarbejdspartnere i Videbæk Kunstpavillon, hvor vores forening er repræsenteret igennem Aase Løvbjerg og Jens Olufsen.
 3. Tak til de udstillende kunstnere, som har lagt arbejde og sjæl i værkerne og udstillingerne.
 4. Tak til alle 6 firmaer og jer 149 medlemmer fordi I trofast har støttet Kunstforeningen gennem jeres medlemskab og flittige fremmøde både i aften og ved vore ferniseringer. Det betyder rigtig meget for kunstnerne, at I på dén måde viser interesse for deres kunst og for dem som personer. Ferniseringerne er en vigtig dialog med kunstnerne af i dag.
 5. Sidst men ikke mindst: Tak til Min bestyrelse, som har trukket et stort læs med ferniseringer, ophængninger og nedpilninger, transport af kunstværker, møder, annonceringer, plakater, facebook og hjemmeside.

Beretningen skal ikke godkendes, men der kan stilles spørgsmål og stilles forslag under eventuelt.

Vi glæder os til mange oplevelser sammen i kunstens fantastiske univers i 2018, første gang i dialog med byrådsmedlemmerne til ferniseringen på deres private udlånte kunstværker fredag den 23. marts kl. 15-16.30.

Bent Kongshøj, formand for Kunstforeningen for Ringkøbing og Omegn.

 

Formandens powerpoint præsentation kan ses ved at bruge dette link:

https://drive.google.com/open?id=1cZ_zuhEp8T_jM41xhGvhfgKAnZB_Q9zx 

Regnskabet for det forløbne år 2017 v/kassereren

**)Regnskabet v/ Aase Løvbjerg, godkendt af revisorerne Erna Toft og Kirsten Holck Pape