Vedtægter 12. marts 2017

Vedtaget med nærværende indhold på ekstraordinær generalforsamling den 12. marts 2017.

Vedtægter

for

Kunstforeningen for Ringkøbing og omegn

§ 1

Formål

Kunstforeningen for Ringkøbing og omegn har til formål

• at skabe et ståsted for kunstinteresserede i Ringkøbing og omegn

• at foretage bestræbelser på at formidle kunstværker og stimulere og udbygge interessen for kunst ved skiftende offentlige udstillinger

• at skabe, udbygge og støtte interessen for kunstneriske aktiviteter ved diskussioner, foredragsvirksomhed og andre arrangementer.

§ 2

Medlemskab

Enhver kan blive medlem af foreningen. Hvert medlem har en stemme på generalforsamlingen. Den til enhver tid siddende bestyrelse kan udnævne et "æresmedlem", hvis den pågældende over en længere årrække har gjort sig fortjent til det.

Der informeres om udnævnelsen på førstkommende generalforsamling.

Æresmedlemmer betaler ikke kontingent, men har samme rettigheder og muligheder som alle andre medlemmer.

§ 3

Kontingent

Kontingentet fastsættes på den ordinære generalforsamling og gælder for et år, nemlig fra 1. januar til 31. december.

Opkrævningen kan ske kvartalsvis, halvårsvis eller helårsvis og forud for perioden.

For lærlinge og unge under uddannelse i øvrigt fastsættes kontingentet til et mindre beløb end til voksne.

§4

Generalforsamling

Generalforsamlinger indkaldes med mindst én måneds varsel direkte til medlemmerne via E-mail og/eller Nyhedsbrev og/eller de sociale medier.

Den ordinære generalforsamling skal afholdes inden udgangen af februar måned.

Følgende dagsorden skal iagttages:

1. valg af dirigent

2. beretning om foreningens virksomhed

3. regnskabsaflæggelse for det forløbne år

4. valg af bestyrelsesmedlemmer og revisorer

5. forslag fra bestyrelsen

6. forslag fra medlemmer

7. fastsættelse af kontingenter

8. evt.

Ekstraordinær generalforsamling afholdes, når mindst 3 bestyrel-
sesmedlemmer ønsker det, eller når mindst halvdelen af med-
lemmerne fremsætter skriftligt krav derom. Et sådant krav skal indeholde udkast til dagsorden.

§ 5

Bestyrelsen

Foreningens bestyrelse består af 5, der vælges af generalforsamlingen skiftevis med 2 og 3 hvert andet år.

Endvidere vælges af generalforsamlingen 2 suppleanter, der indtræder i bestyrelsen ved varigt forfald.

Fratrædende bestyrelsesmedlemmer kan genvælges.

Bestyrelsen konstituerer sig med formand, næstformand, sekre-
tær og kasserer.

Den ordinære generalforsamling vælger for 1 år ad gangen 2 re-
visorer, der inden den ordinære generalforsamling reviderer for-
eningens regnskab.

§ 6

Arbejdsudvalg

Blandt foreningens medlemmer vælger bestyrelsen et arbejdsud-
valg, indtil 10-12 medlemmer.

§ 7

Samlingens opbevarelse og formidling

Foreningens samling af kunst og kunsthåndværk skal opbevares på forsvarlig og betryggende vis og kan under forudsætning af sådan opbevaring udlånes til virksomheder eller private i et forud aftalt tidsrum, ligesom værker kan udloddes til medlemmerne til eje.

§ 8

Opløsning

Forslag om Kunstforeningens opløsning kan kun behandles på en ordinær generalforsamling og skal i så fald bekendtgøres for medlemmerne som et særligt punkt på dagsordenen.

Hvis mindst halvdelen af de mødte stemmeberettigede medlemmer ønker foreningen opløst, skal bestyrelsen inden 14 dage forelægge samtlige medlemmer spørgsmålet skriftligt og anmode om svar. Såfremt mindst 2/3 af medlemmerne bekræfter ønsket om opløsning, er denne dermed vedtaget.

Ved opløsningen overgår foreningens samling til Ringkøbing - Skjern Kommune til udsmykning af offentlige institutioner eller på anden måde, som byrådet bestemmer.

§ 9

Vedtægtsændringer

Nærværende vedtægter kan ændres af generalforsamlingen, såfremt forslag om vedtægtsændringen er optaget på dagsordenen. Såfremt halvdelen af samtlige medlemmer er mødt, og 2/3 af de mødte stemmer for den foreslåede vedtægtsændring, er denne vedtaget endeligt.

Såfremt mindre end halvdelen af foreningens er mødt, men 2/3 af de fremmødte stemmer for vedtægtsændringen, skal der, inden 14 dage, indkaldes til ny generalforsamling, på hvilken vedtægtsændringen kan vedtages med 2/3’s majoritet, uden hensyn til hvor mange, der møder